Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 353
  • Trong tuần: 7 167
  • Tháng hiện tại: 30 675
  • Tổng lượt truy cập: 1742414
Đăng nhập
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp tại tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 264

Ngày 22/3/2023, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 63/BC-STC về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về cải cách TTHC, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 về phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nội dung rà soát, đánh giá TTHC trong năm 2023 của tỉnh, gồm: Đơn giản hóa bộ phận tạo thành của TTHC; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với thời gian quy định và rà soát, đánh giá TTHC triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình. Các đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, đánh giá về tính phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong quý I năm 2023 và rà soát rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, rà soát đơn giản hóa các bộ phận tạo thành TTHC trước ngày 01/8/2023. Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 và căn cứ hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6828/VPCP-KSTT ngày 12/10/2022 về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đang phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn tất biểu mẫu thống kê TTHC nội bộ đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6828/VPCP-KSTT ngày 12/10/2022; dự kiến trong tháng 4/2023 sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC nội bộ trong tỉnh.

Về nâng cao hiệu quả thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp: Các TTHC sau khi công bố đã kịp thời cập nhật đầy đủ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tính đến thời điểm hiện tại đã cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và liên kết Trang thông tin điện tử các cơ quan, địa phương với 1.863/1.863 TTHC, đạt tỷ lệ 100% (tổng số TTHC theo thẩm quyền giải quyết của từng cấp, bao gồm: cấp tỉnh 1.475 TTHC, cấp huyện 327 TTHC, cấp xã 162 TTHC, các cơ quan khác 59 TTHC). UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2757/KH-UBND ngày 19/8/2022 về triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của bộ phận một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh. Theo đó, bộ phận một cửa các cấp, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh và các ứng dụng khác sẽ được sử dụng một bản sắc thương hiệu thống nhất về yêu cầu thiết kế nội, ngoại thất; biển hiệu, biển tên, tài liệu nghiệp vụ, truyền thông, giao diện. UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai đầu tư, xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, tích hợp chung với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ số hóa theo chỉ đạo của Chính phủ. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang hoàn thành việc nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; đã triển khai tập huấn công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cho công chức, viên chức có liên quan và dự kiến triển khai thực hiện số hóa. Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ mô hình “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4” tại bộ phận một cửa các cấp và mô hình “Công dân không viết” tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục triển khai nâng cấp hợp nhất Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh thành "Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh". Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã được kiểm tra đánh giá đảm bảo an ninh an toàn hệ thống theo các yêu cầu của Văn phòng chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh cung cấp 650 dịch vụ công trực tuyến (trong đó, dịch vụ công trực tuyến một phần: 334; dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 316); đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 549 (trong đó, dịch vụ công trực tuyến một phần: 262; dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 287). Ngoài ra, đã triển khai 23/25 dịch vụ công thiết yếu và được người dân quan tâm, sử dụng, trong đó một số dịch vụ công thiết yếu người tham gia thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt tỉ lệ cao (02 dịch vụ công chưa thực hiện do đang chờ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương).

Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp: Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền, hoàn thành việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại chính quyền cấp xã. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành đảm bảo đúng nội dung, tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.

 (Trích Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang