Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3143/KH-UBND ngày 23/8/2020 của UBND tỉnh

Ngày 23/8/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3143/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020; Theo đó, kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu của việc xây dựng kế hoạch triển khai Luật Cư trú năm 2020; đồng thời kế hoạch này UBND tỉnh cũng đã xây dựng nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, địa phương thực hiện, cụ thể:

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện. Nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật cư trú năm 2020, tạo sự đồng thuận giữa các cấp, các ngành và sự tích cực ủng hộ của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận xây dựng Kế hoạch, chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng về nội dung của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận.

- Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở, ngành và địa phương mình quản lý.

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành: Công an tỉnh, UBND cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

3. Tổ chức triển khai việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành liên quan đến các quy định của Luật Cư trú năm 2020:

- Tổ chức triển khai việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành liên quan đến các quy định của Luật Cư trú năm 2020: Sở Tư pháp.

4. Tổ chức kiểm tra thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành: Công an tỉnh chủ trì phối hợp sở Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

5. Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, các điều kiện khác cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú: UBND tỉnh giao thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 3143/KH-UBND ngày 23/8/2020 của UBND tỉnh, ngày 26/8/2021, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 775/KH-STC phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, Trung tâm Mua tài sản công trực thuộc Sở thực hiện.

 

Ban Biên tập Sở Tài chính./.Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 307
  • Trong tuần: 7 121
  • Tháng hiện tại: 30 629
  • Tổng lượt truy cập: 1742368
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang