Văn phòng Sở

1. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, công tác cán bộ:
a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở. Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó của các đơn vị thuộc Sở. Trưởng, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố sau khi thống nhất với Sở quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan.
b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng sở, Thanh tra sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
c) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, cho từ chức, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
d) Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng thuộc Sở theo quy định. xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế tổ chức hoạt động các quy định, quy trình liên quan đến cơ chế hoạt động của Sở và các phòng thuộc Sở.
2. Công tác thi đua, khen thưởng:
Đề xuất các nội dung, giải pháp thi đua, đăng ký thi đua, theo dõi, đôn đốc các hoạt động thi đua; thực hiện các văn bản về thi đua, khen thưởng, làm thủ tục đề xuất khen thưởng thi đua hàng năm hoặc đột xuất đối với tập thể và cá nhân thuộc Sở.
3. Tham mưu công tác pháp chế:
a) Về công tác xây dựng VBQP pháp luật:
Giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Sở Tài chính trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh.
b) Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.
- Định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.
c) Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:
- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.
d) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương, hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc Sở.
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Tư pháp.
e) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp.
f) Về công tác bồi thường Nhà nước:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.
4. Tham mưu công tác Tin học
- Tố chức khai thác, quản lý, vận hành hệ thống mạng nội bộ của Văn phòng Sở đảm bảo kết nối thông suốt với mạng Internet, mạng diện rộng của Tỉnh và mạng hạ tầng truyền thông tài chính quốc gia.
- Đảm bảo an ninh hệ thống mạng của Văn phòng Sở, bảo mật các thông tin trên hệ thống mạng của Sở và các thông tin trao đổi qua mạng với các đơn vị tài chính trên địa bàn. Thực hiện cảnh báo và xây dựng các phương án phòng, diệt virus trên toàn hệ thống mạng.
- Quản lý về kỹ thuật, thực hiện kiểm tra định kỳ, kịp thời khắc phục các hỏng hóc (phần cứng, phần mềm) xảy ra đối với toàn bộ thiết bị tin học của Văn phòng Sở. Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tài chính-Kế
hoạch các huyện khắc phục sự cố máy chủ, đường truyền Tabmis.
- Quản trị hệ thống chuyên mục, biên tập và cập nhật thông tin cho Trang thông tin điện tử của Sở.
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng có liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.
- Quản lý thống nhất công tác cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo đúng quy định.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tin học, bồi dưỡng cập nhật kỹ năng khai thác thông tin của hệ thống và chuyển giao các ứng dụng công nghệ tin học chuyên ngành cho các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt.
5. Công tác tài chính kế toán và quản lý tài sản:
a) Công tác tài chính kế toán:
- Thực hiện công tác kế toán, thủ quỹ đối với tất cả nguồn kinh phí Nhà nước cấp hàng năm cho Sở Tài chính.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, theo dõi, thực hiện, tổng hợp, báo cáo việc sử dụng nguồn kinh phí chi quản lý hành chính và các nguồn thu, chi khác do Lãnh đạo sở giao.
- Thực hiện công khai tài chính của cơ quan theo quy định pháp luật hiện hành.
- Tham mưu ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và một số quy định về chi tiêu tài chính của cơ quan phù hợp với các văn bản hiện hành của Nhà nước.
b) Công tác quản lý tài sản: Tham mưu xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản; thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng, sửa chữa, điều chuyển và thanh lý các loại tài sản của cơ quan khi được lãnh đạo sở duyệt.
6. Công tác văn thư – lưu trữ:
a) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác văn thư: tiếp nhận đăng ký văn bản đến và phát hành văn bản đi, thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật văn bản, sử dụng và quản lý con dấu theo đúng quy định. quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết bị như máy photocopy, fax, điện thoại, thực hiện nhanh chóng, chính xác, bí mật nhằm đảm bảo thông tin liên lạc của Văn phòng phục vụ công tác quản lý điều hành của cơ quan luôn kịp thời, thông suốt.
b) Thực hiện tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong quan hệ giải quyết công việc với công dân và tổ chức.
c) Tham mưu thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan.
7. Thực hiện công tác khác:
a) Phối hợp các phòng thuộc Sở: xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo (tháng, quý, 6 tháng, năm) thuộc các lĩnh vực được giao trình Giám đốc phê duyệt.
b) Làm đầu mối và phối hợp với các Phòng thuộc Sở trong việc: 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng chương trình, biện pháp và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức, theo dõi, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêuchuẩn TCVN ISO 9001:2015.
c) Thực hiện công tác hậu cần phục vụ cho hoạt động của cơ quan, công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan.
d) Thực hiện, quản lý công tác vệ sinh môi trường, công tác bảo vệ cơ quan, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai theo quy định.
e) Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong khu vực cơ quan.
f) Chủ trì phối hợp với các phòng tham mưu chủ tài khoản tạm giữ quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý, khai thác tài sản công; quản lý hóa đơn bán tài sản công, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn, thanh quyết toán sử dụng hóa đơn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 362
  • Trong tuần: 7 176
  • Tháng hiện tại: 30 684
  • Tổng lượt truy cập: 1742423
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang