Phòng TC- Đầu tư

1. Về quản lý, thanh toán vốn đầu tư phát triển:
a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về: chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước. thẩm định về các đề án, quy hoạch, chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư. xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.
b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan: xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định. thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công, điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án đầu tư do địa phương quản lý, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư công của ngân sách tỉnh, bao gồm nguồn bổ sung của ngân sách trung ương và nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh từ nguồn ngân sách tỉnh vay lại.
c) Thực hiện kiểm tra việc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước chi đầu tư công của các đơn vị dự toán cấp I, nhập và phê duyệt dự toán trên hệ thống Tabmis theo quy định của Bộ Tài chính.
d) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án.
e) Kiểm tra tình hình thực hiện phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán, vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư, tình hình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc nhà nước ở tỉnh.
f) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư.
g) Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản quá hạn chưa thu hồi đối với các dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.
h) Tham mưu UBND tỉnh báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công hằng năm, giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn trung hạn và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
2. Về quyết toán vốn đầu tư công theo năm ngân sách:
a) Kiểm tra tình hình quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư.
b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước. tổng hợp, báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước theo năm ngân sách do địa phương quản lý theo quy định.
3. Về quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:
a) Chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý (trừ trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định khác).
b) Phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh theo dõi và đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án thu hồi số vốn đã thanh toán thừa khi dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán có số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án.
c) Thực hiện Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm.
4. Tham mưu thực hiện các công tác khác:
a) Phối hợp Văn phòng Sở thực hiện công tác cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo đúng quy định.
b) Phối hợp với phòng Quản lý ngân sách – doanh nghiệp tổng hợp báo cáo tình hình công khai dự toán, quyết toán dự án đầu tư công.
c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Lãnh đạo Sở có ý kiến đối với nội dung ứng trước dự toán ngân sách năm sau để thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, các dự án cấp bách của trung ương và địa phương thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định; phối hợp với phòng Quản lý ngân sách – DN hoàn trả ngân sách trung ương các khoản ứng trước dự toán ngân sách năm sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh”.
d) Tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực tài chính đầu tư.
e) Chủ trì phối hợp với các phòng theo dõi, triển khai báo cáo chương trình MTQG về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số miền núi và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 285
  • Trong tuần: 7 099
  • Tháng hiện tại: 30 607
  • Tổng lượt truy cập: 1742346
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang