Phòng QLG-CS

1. Về quản lý tài chính đối với đất đai
a) Tham mưu Thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp Luật về đất đai.
b) Tham mưu Lãnh đạo Sở chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu liền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất để tính thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm.
c) Tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi.
d) Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính thu tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mặt nước thuê.
e) Tham mưu Lãnh đạo Sở xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.
f) Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.
g) Tham mưu Lãnh đạo Sở chủ trì xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp xác định giá khởi điểm theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

h) Tham mưu Lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh quy định giá bồi thường, hỗ trợ về di dời mồ mã
i) Tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
2. Về quản lý tài sản công tại địa phương
a) Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
b) Tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
c) Tham mưu Lãnh đạo Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản công, ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh (trừ thuốc chữa bệnh, vật tư y tế và các tài sản chuyên dùng) theo quy định của pháp luật, quản lý cơ sở dữ liệu về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, báo cáo kê khai tài sản công và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
d) Tham mưu Lãnh đạo Sở chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành theo quy định đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng. xe ô tô chuyên dùng, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.
e) Tham mưu Lãnh đạo Sở có ý kiến đối với các nhiệm vụ do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
g) Tham mưu Lãnh đạo Sở Quyết định theo thẩm quyền các nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công theo phân cấp của Hội đồng nhân dân tỉnh, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. tổ chức thực hiện các quyết định về hình thành, sử dụng, xử lý tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp tỉnh giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
f) Tham mưu Lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Trung ương quản lý và nhà, đất thuộc các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.
i) Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc người có thẩm quyền được Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp quyết định: xác lập sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập sở hữu toàn dân đối với các loại tài sản được giao trách nhiệm tại các văn bản pháp luật quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tải sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Tham mưu Lãnh đạo Sở có ý kiến về phương án xử lý tài sản được xác lập sở hữu toàn dân đối với các loại tài sản do các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh xác lập quyền sở hữu toàn dân theo phân cấp.
3. Về quản lý giá và thẩm định giá
a) Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật về giá. Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành hoặc trình UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các quy định về quản lý giá và thẩm định giá trên địa bàn.
b) Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công nhiệm vụ định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Tài chính và các Sở quản lý ngành, lĩnh vực. Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện công tác xây dựng, thẩm định phương án giá các hàng hóa, dịch vụ theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Tài chính, thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực hoặc đơn vị sản xuất kinh doanh đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá.
d) Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật.
e) Tham mưu Lãnh đạo Sở, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để trình Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá do Chính phủ quyết định và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ.
f) Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá cho Sở Tài chính và các Sở quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định, tham mưu việc bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá tại địa phương trong các trường hợp cần thiết.
i) Thực hiện nhiệm vụ thu thập, theo dõi, tổng hợp, phân tích diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn theo quy định và các chỉ đạo về công tác quản lý, điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tham mưu Lãnh đạo Sở.
k) Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
g) Tham mưu Lãnh đạo Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.
4. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám đốc
a) Tham gia định giá tài sản theo yêu cầu của Tòa án quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC –VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/3/2014 của Tòa án nhân dân Tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao – Bộ Tài chính.
b) Tham gia Hội đồng định giá tài sản tịch thu theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
c) Tham mưu kiểm tra chứng từ chi trả chi phí xử lý bán tài sản là tài sản tịch thu qua công tác xử lý vi phạm hành chính.
d) Tham mưu xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản tịch thu của người bị kết án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 419
  • Trong tuần: 7 233
  • Tháng hiện tại: 30 741
  • Tổng lượt truy cập: 1742480
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang