Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 429
  • Trong tuần: 17 669
  • Tháng hiện tại: 61 230
  • Tổng lượt truy cập: 1621572
Đăng nhập
Công khai ngân sách địa phương các cấp.
Lượt xem: 7001

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công khai ngân sách nhà nước như: Công văn số 1831/UBND-TH ngày 19/5/2018 về việc triển khai Thông tư số 342/2016/TT-BTC và Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính; Công văn số 3242/UBND-TH ngày 22/8/2017 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; Công văn số 1782/UBND-TH về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Ngân sách địa phương cấp huyện và cấp xã phải thực hiện công khai theo đúng quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC, trong đó:

1. Về nội dung, biểu mẫu công khai:

1.1. Đối với ngân sách cấp huyện:

- Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện (theo 12 biểu, từ Biểu số 69/CK-NSNN đến Biểu số 80/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC).

- Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện đã được HĐND cấp huyện quyết định (theo 12 biểu, từ Biểu số 81/CK-NSNN đến Biểu số 92/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC).

- Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện (quý I, 06 tháng, 09 tháng, cả năm) đã được báo cáo UBND cấp huyện (theo 03 biểu, từ Biểu số 93/CK-NSNN đến Biểu số 95/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC).

- Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách huyện đã được HĐND cấp huyện phê chuẩn (theo 07 biểu, từ Biểu số 96/CK-NSNN đến Biểu số 102/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC).

1.2. Đối với ngân sách cấp xã:

- Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã (theo 05 biểu, từ Biểu số 103/CK TC-NSNN đến Biểu số 107/CK TC-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC).

- Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã quyết định (theo 05 biểu, từ Biểu số 108/CK TC-NSNN đến Biểu số 112/CK TC-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC).

- Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý (quý I, 06 tháng, 09 tháng, cả năm) (theo 03 biểu, từ Biểu số 113/CK TC-NSNN đến Biểu số 115/CK TC-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC).

- Công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã phê chuẩn (theo 05 biểu, từ Biểu số 116/CK TC-NSNN đến Biểu số 120/CK TC-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC).

2. Về hình thức công khai:

2.1. Đối với ngân sách cấp huyện:

Việc công khai ngân sách nhà nước được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND cấp huyện; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (trong đó có hình thức bắt buộc là công bố trên Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện).

2.2. Đối với ngân sách cấp xã:

a) Việc công khai các nội dung (1) Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã và (2) Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý (quý I, 06 tháng, 09 tháng, cả năm) được thực hiện bằng các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã ít nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết; thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã (nếu xã có hệ thống truyền thanh).

b) Đối với các nội dung (1) Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã quyết định và (2) Công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã phê chuẩn được thực hiện bằng các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã ít nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết; thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã (nếu xã có hệ thống truyền thanh); thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và trưởng các thôn, khu phố ở xã, phường, thị trấn.

3. Về trách nhiệm công khai, thời điểm công khai: thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC.

4. Về chế độ báo cáo công khai:

4.1. UBND cấp xã có trách nhiệm gửi cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã quyết định, phê chuẩn. Thời gian gửi cùng thời gian thực hiện công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 343/2016/TT-BTC.

4.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp gửi Sở Tài chính, cụ thể:

a) Tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện đã được HĐND cấp huyện quyết định, phê chuẩn. Thời gian gửi cùng thời gian thực hiện công bố công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 343/2016/TT-BTC.

b) Báo cáo tổng hợp tình hình công khai ngân sách của các xã, các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện (theo Mẫu số 01/CKNS-BC ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC). Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31/3 (đối với công khai dự toán ngân sách năm hiện hành) và trước ngày 30/9 (đối với công khai quyết toán ngân sách năm trước).


Thông tư số 343/2016/TT-BTC

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang