Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 2491
  • Trong tuần: 20 140
  • Trong tháng: 71 598
  • Tất cả: 1482614
Đăng nhập
Lượt xem: 248

Công khai tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 (Kỳ báo cáo: Tháng 11)

Triển khai Công văn số 4428/UBND-ĐTQH ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Căn cứ Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022, kỳ báo cáo: Tháng 11.

Sở Tài chính đăng công khai tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022; kỳ báo cáo: Tháng 11, cụ thể:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 5.429.538 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 235.801 triệu đồng.

+ Vốn kế hoạch năm: 5.193.737 triệu đồng .

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 3.169.267 triệu đồng, đạt 58,37% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 43.731 triệu đồng, đạt 18,55% kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.125.536 triệu đồng, đạt 60,18% kế hoạch giao.

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 3.723.480 triệu đồng, đạt 68,58% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 116.303 triệu đồng, đạt 49,32% kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.607.177 triệu đồng, đạt 69,45% kế hoạch giao.

II. Giải pháp thực hiện:

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; UBND tỉnh đã triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của Trung ương và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đến ngày 30/10/2022, thì tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý chỉ đạt 58,66%; vốn ngân sách trung ương đạt 57,95% so với kế hoạch giao. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân 100% vốn ngân sách tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022, Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; phối hợp chặt chẽ, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.

- Đối với các dự án ODA, các chủ đầu tư duy trì các buổi làm việc thường xuyên với phía nhà tài trợ rà soát, giảm các thủ tục phê duyệt không cần thiết, đẩy nhanh thời gian phê duyệt các vấn đề cần xin ý kiến “không phản đối”. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và nhà tài trợ để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo kịp thời để xử lý các vướng mắc. Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư (thiết kế kỹ thuật, dự toán...); thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán với các hạng mục/công trình đã hoàn thành, không để dồn cuối năm.

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

- Có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Dứt khoát không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2022 do nguyên nhân chủ quan.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư: (i) Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; (ii) Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; (iii) Lựa chọn chủ đầu tư, ban quản lý dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án; yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết cắt Hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng; (iv) Tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công.

- Rà soát, kiểm tra và xử lý toàn bộ việc cấp giấy phép khai thác mỏ, bảo đảm cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho các dự án.

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền. Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Kho bạc Nhà nước Bình Thuận chỉ đạo hệ thống thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

256bcub.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang