Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 443
  • Trong tuần: 7 257
  • Tháng hiện tại: 30 765
  • Tổng lượt truy cập: 1742504
Đăng nhập
Triển khai việc sử dụng dữ liệu hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Lượt xem: 149

Hiện nay Bộ Xây dựng đã đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động xây dựng tại địa chỉ http://cuckinhtexd.gov.vn

Để Hệ thống cơ sở dữ liệu được quản lý, vận hành tập trung, thống nhất; cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các chủ thể có liên quan. Ngày 05/9/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 737/QĐ-BXD về Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng; theo đó quy định chung:

- Tại Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh

(1) Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng (sau đây gọi là hệ thống cơ sở dữ liệu).

(2) Thông tin, dữ liệu liên quan đến các công trình, dự án thuộc danh mục bí mật Nhà nước không thuộc phạm vi áp dụng Quy chế này.

- Tại Điều 2 quy định đối tượng áp dụng

(1) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

(2) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(3) Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

(5) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc các đối tượng quy định nêu trên tham gia hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Tại Điều 4 quy định Nguyên tắc quản lý, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu

(1) Hệ thống cơ sở dữ liệu được quản lý, vận hành tập trung, thống nhất; cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các chủ thể có liên quan. Thông tin, dữ liệu cung cấp, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.

(2) Việc thu thập, cung cấp các thông tin, dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu phải bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ; có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập thông tin, dữ liệu; tận dụng tối đa nguồn thông tin, dữ liệu sẵn có; đảm bảo thực hiện hiệu quả, khả thi, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực; thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định có giá trị pháp lý như hồ sơ, văn bản dạng giấy.

(3) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm pháp lý đối với thông tin, dữ liệu do mình cung cấp, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

(4) Hệ thống cơ sở dữ liệu phải được kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm để đảm bảo an toàn thông tin; việc quản lý, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng.

- Tại Điều 5 quy định Danh mục thông tin, dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu

(1) Danh mục thông tin, dữ liệu do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành, công bố, bao gồm:

a) Định mức xây dựng;

b) Đơn giá xây dựng công trình;

c) Giá vật liệu xây dựng;

d) Đơn giá nhân công xây dựng;

đ) Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

e) Chỉ số giá xây dựng;

g) Suất vốn đầu tư xây dựng.

(2) Danh mục thông tin, dữ liệu tham khảo, bao gồm:

a) Thông tin, dữ liệu về định mức, đơn giá, giá xây dựng công trình do các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cung cấp vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

b) Thông tin, dữ liệu về giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị công trình, giá ca máy và thiết bị thi công trên thị trường do cá nhân, tổ chức có chức năng sản xuất, kinh doanh cung cấp vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

c) Các thông tin, dữ liệu tham khảo nêu tại điểm a, b khoản 2 Điều này phải được người có thẩm quyền công bố xác nhận và được cơ quan quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm tra, xác thực trước khi cập nhật vào hệ thống.

Ngoài ra, tại Chương II Quy định chi tiết về quản lý, vận hành, cung cấp thông tin khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu.

Nhằm sử dụng, khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động xây dựng phục vụ cho công tác quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực giá cả và các lĩnh vực khác có liên quan; Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các Phòng, Trung tâm thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân biết, truy cập khi có nhu cầu. 

BXD_737-QD-BXD_05092022.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang