Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 395
  • Trong tuần: 7 209
  • Tháng hiện tại: 30 717
  • Tổng lượt truy cập: 1742456
Đăng nhập
Báo cáo cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 324

Để triển khai công tác CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4344/KH-UBND ngày 20/12/2022 về Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2023 của tỉnh Bình Thuận, Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố gắn với giao thực hiện các nhiệm vụ về công tác CCHC năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác cải cách TTHC được quan tâm tập trung chỉ đạo, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân được duy trì nề nếp; Trung tâm Hành chính công tỉnh hoạt động phát huy có hiệu quả được tổ chức, cá nhân đồng tình ủng hộ; các TTHC đã được thường xuyên kiểm tra, rà soát, công bố chuẩn hóa và niêm yết công khai; dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích ngày được mở rộng. Cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc, phần mềm quản lý, theo dõi tại Bộ phận một cửa được tiếp tục đầu tư, nâng cấp. Tổ chức bộ máy được tiếp tục kiện toàn, khắc phục những chồng chéo, vướng mắc của từng cơ quan, đơn vị, theo đó chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được tham mưu, thực hiện đúng quy định; hiệu quả tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo đội ngũ công chức, viên chức được nâng cao, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được chuẩn hóa; lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức có nhiều chuyển biến; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số đơn vị, địa phương vẫn chưa thật sự quyết liệt; việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, số hoá các tài liệu, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, đất đai... gắn với công tác CCHC chưa đồng bộ, kịp thời; Ý thức trách nhiệm phục vụ tổ chức, người dân trong giải quyết hồ sơ hành chính của một số công chức, viên chức chưa cao, chất lượng phục vụ còn hạn chế; vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn, nhất là trên lĩnh vực đất đai; Một số nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh chưa hoàn thành theo đúng tiến độ Kế hoạch đã đề ra; phát triển dữ liệu số, nền tảng số còn hạn chế; nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa được quan tâm đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.

Nhằm thực hiện tốt công tác CCHC, UBND tỉnh đưa ra một số phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 3612/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 4344/KHUBND ngày 20/12/2022 về cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Bình Thuận

- Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS, PCI giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh.

- Tập trung thực hiện cải cách TTHC với việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, do đó cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa các giấy tờ, TTHC, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai, hộ tịch, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến … trong quản lý và giải quyết TTHC

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng triển khai CCHC tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở địa phương đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới

- Tiếp tục rà soát kiện toàn sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện các chỉ số đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và đối với từng cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện tuyên truyền công tác CCHC, kết quả các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp.

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang