Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 365
  • Trong tuần: 17 605
  • Tháng hiện tại: 61 166
  • Tổng lượt truy cập: 1621508
Đăng nhập
Triển khai Bộ chỉ số và báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm cấp tỉnh
Lượt xem: 202

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần cải thiện chỉ số CCHC tỉnh Bình Thuận năm 2022 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Công văn số 4502/UBND-NCKSTTHC ngày 30/12/2022 về triển khai Bộ chỉ số và báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm cấp tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Căn cứ các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần, điểm số và hướng dẫn về cách đánh giá chấm điểm hàng năm đối với cấp tỉnh tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Bộ chỉ số đánh giá thuộc phạm vi quản lý, theo dõi và thực hiện của ngành, địa phương mình nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC của tỉnh và của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo tiêu chí của Bộ chỉ số đánh giá chỉ số CCHC cấp tỉnh. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số; các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện; trong đó, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, công chức có liên quan trong việc tham mưu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tiêu chí thuộc phạm vi quản lý, theo dõi và thực hiện của ngành, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi, triển khai thực hiện các nội dung trên các lĩnh vực CCHC của tỉnh (gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư): Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số cấp tỉnh tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành, có văn bản phân công cho bộ phận và công chức có liên quan tham mưu, theo dõi tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Sở Nội vụ: Theo dõi triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần lĩnh vực về công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ trên địa bàn tỉnh, kết quả Chỉ số hài lòng (SIPAS) của tỉnh.

Sở Tư pháp: Theo dõi triển khai thực hiện tất cả các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần lĩnh vực về cải cách thể chế trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh: Theo dõi triển khai thực hiện tất cả các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần về cải cách thủ tục hành chính; các tiêu chí về phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước, tiêu chí về phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức (thuộc lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số); tiêu chí về đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp và tiêu chí về thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (thuộc lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành CCHC).

Sở Tài chính: Theo dõi triển khai thực hiện tất cả các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần về cải cách tài chính công; tiêu chí thành phần về thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh (thuộc lĩnh vực tác động CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội)

Sở Thông tin và Truyền thông: Theo dõi triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần về phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu; tiêu chí thành phần về thiết lập, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và thực hiện thanh toán trực tuyến (thuộc lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số).

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo dõi triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần về mức độ thu hút đầu tư; mức độ phát triển doanh nghiệp; mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân tỉnh giao hàng năm (thuộc lĩnh vực tác động CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội).

4502cvub.signed.signed%20(3).pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang