Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 562
  • Trong tuần: 17 802
  • Tháng hiện tại: 61 363
  • Tổng lượt truy cập: 1621705
Đăng nhập
Quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 và toàn khoá
Lượt xem: 1022

Ngày 13/10/2021, Đảng ủy Sở Tài chính có Kế hoạch số 148  KH/ĐU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của ĐảngHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Theo đó, Đảng ủy Sở Tài chính giao Bí thư các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Ngày 22/10/2021, Chi bộ 1 thuộc Đảng Bộ Sở Tài chính đã tổ chức quán triệt: Kế hoạch số 148  KH/ĐU của Đảng uỷ Sở Tài chính; Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 07/10/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 22/9/2021 của Tỉnh uỷ Bình Thuận; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ với các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, tập trung thực hiện tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và  nêu gương của cán bộ, đảng viên. Với chuyên đề năm 2021 và toàn khoá về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Theo Ban Tuyên Giáo Trung ương có các nội dung chính  như sau:

 

 

(Chi Bộ 1 tôt chức học tập, quán triệt chuyên đề. Ảnh: Nguyên Minh)

1. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang, tiếp tục là điểm tựa quan trọng để Đảng và Nhà nước ta hoạch định đường lối chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế hiện nay, tiếp tục dẫn dắt dân tộc tiến bước trên con đường phát triển và tiến bộ xã hội.

2. Bối cảnh thời đại và yêu cầu đặt ra phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc:

3. Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc:

(1) Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên

(2) Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị;

(3) Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội;

(4) Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu;

(5) Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới;

(6) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng;

(7) Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị;

(8) Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Qua buổi học tập, quán triệt cán bộ, đảng viên của Chi bộ 1 đã nhận thức được:

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;

- Vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Lấy kết quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Và đã xây dựng Kế hoạch cá nhân đăng ký với Chi bộ vể thực hiện chuyên đề toàn khóa và năm 2021  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí  tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Với 03 nội dung: Học tập, làm theo Bác và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của cơ quan.

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang