Công văn số 3422/UBND-ĐTQH ngày 12/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến

Công văn số 3422/UBND-ĐTQH ngày 12/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

20/09/2019 10:01:58

Để chấn chỉnh và đưa công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đi vào nề nếp, có hiệu quả; Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh có Công văn số 3422/UBND-ĐTQH về việc tăng cường công tác giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá đầu tư quy định tại Nghị định số  84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

2. Quy định thời hạn báo cáo và nội dung báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư.

3. Xử lý vi phạm trong giám sát và đánh giá đầu tư: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm chủ chương trình, chủ đầu tư, Giám đốc Ban QLDA và các cán bộ được phân công nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình, chủ đầu tư bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ.

Công văn số 3422/UBND-ĐTQH

Ban biên tập Sở Tài chính.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0601054
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech