Ban Giám đốc Sở

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Sở

10/11/2017 15:04:29

1. Đồng chí  Nguyễn Văn Phong – Giám đốc Sở.

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác của Sở Tài chính.

a.Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác điều hành ngân sách.

- Công tác, tổ chức cán bộ; công tác cải cách hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác thanh tra tài chính.

b.Trực tiếp phụ trách : Thanh tra Sở.

c.Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của các cấp, các ngành theo lĩnh vực công tác được phân công.

2.   Đồng chí  Nguyễn Văn Hoa – Phó Giám đốc Sở.

a.  Trực tiếp phụ trách các lĩnh vự sau:

- Công tác Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính.

- Công tác quản lý Tài chính doanh nghiệp do phòng Tài chính doanh nghiệp tham mưu.

- Công tác quản lý tài chính trong lĩnh vực HCSN do phòng TC-HCSN tham mưu.

b.  Trực tiếp phụ trách phòng : phòng Tài chính doanh nghiệp, phòng TC-HCSN.

c.  Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của các cấp, các ngành theo lĩnh vực công tác được phân công.

3.  Đồng chí  Ngô Hiếu Toàn – Phó Giám đốc Sở.

a.  Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý giá, công sản do phòng QLG-CS tham mưu.

- Công tác mua tài sản công do Trung tâm Mua tài sản công tham mưu.

- Công tác quản lý ngân sách do phòng QLNS tham mưu.

b.  Trực tiếp phụ trách phòng: phòng QLNS (không bao gồm công tác điều hành ngân sách), phòng QLG-CS (không bao gồm xác định giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh), Trung tâm mua tài sản công.

4.  Đồng chí  Bùi Thị Hồng Thủy – Phó Giám đốc Sở

a.  Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý đầu tư do phòng Tài chính đầu tư tham mưu.

- Công tác hành chính, tài vụ do Văn phòng Sở tham mưu.

- Công tác tin học do phòng TH-TK tham mưu.

b.  Trực tiếp phụ trách : phòng Tài chính đầu tư, phòng TH-TK, Văn phòng Sở (không bao gồm công tác tổ chức cán bộ).

c. Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của các cấp, các ngành lĩnh vực công tác được phân công.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

4611423
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech