BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC

04/04/2019 13:52:00

1.     Đồng chí  Nguyễn Hữu Ba – Giám đốc Sở.

 Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác của Sở Tài chính.

          a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác điều hành ngân sách.

- Công tác, tổ chức cán bộ; công tác cải cách hành chính.

b) Trực tiếp phụ trách : Phòng Quản lý ngân sách – Doanh nghiệp.

c) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của các cấp, các ngành theo lĩnh vực công tác được phân công.

2.   Đồng chí  Nguyễn Văn Hoa – Phó Giám đốc Sở.

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý Tài chính trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp do Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp tham mưu.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác thanh tra tài chính.

b) Trực tiếp phụ trách phòng : Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Thanh tra Sở.

c) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của các cấp, các ngành theo phân công của Giám đốc Sở.

3.  Đồng chí  Ngô Hiếu Toàn – Phó Giám đốc Sở.

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý giá, công sản do Phòng Quản lý giá và công sản tham mưu.

- Công tác Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính.

- Công tác mua tài sản công do Trung tâm Mua tài sản công tham mưu.

b) Trực tiếp phụ trách phòng: Phòng Quản lý giá và công sản, Trung tâm mua tài sản công.

c) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của các cấp, các ngành theo phân công của Giám đốc Sở.

4.  Đồng chí  Bùi Thị Hồng Thủy – Phó Giám đốc Sở

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý đầu tư do phòng Tài chính đầu tư tham mưu.

- Công tác hành chính, tài vụ, tin học do Văn phòng Sở tham mưu.

b) Trực tiếp phụ trách : phòng Tài chính đầu tư, Văn phòng Sở (không bao gồm công tác tổ chức, cán bộ).

c) Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo của các cấp, các ngành theo phân công của Giám đốc Sở.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5333569
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech