Tuyên truyền, phổ biến

Kế hoạch số 1154/KH-STC ngày 06/11/2019 của Sở Tài chính

(20/11/2019)

v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 159-K / U của ỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 51-KL/ W của Ban Bí thư rung ương Đảng (khóa X ) về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Kế hoạch số 1008/KH-STC ngày 01/10/2019 của Sở Tài chính

(02/10/2019)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

Hướng dẫn số 3426/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh

(17/09/2019)

Một số nội dung liên quan đối với công tác thi đua, khen thưởng

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech