Công văn số 2802/UBND-ĐTQH ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến

Công văn số 2802/UBND-ĐTQH ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

15/08/2019 09:06:15

Thực hiện Công văn số 7782/BTC-ĐT ngày 08/7/2019 của Bộ Tài chính và Công văn số 6480/VPCP-KTTH ngày 22/7/2019 của Văn phòng Chính phủ; Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Công văn số 2802/UBND-ĐTQH v/v thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công đã được giao, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công được hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của các dự án đầu tư năm 2019, cụ thể:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch vốn hằng năm phải đảm bảo đúng nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn, tập trung ưu tiên bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước, ưu tiên bố trí vốn các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm và các dự án có khả năng giải ngân tốt.

2. Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 1152/UBND-ĐTQH ngày 03/4/2019 và Công văn số 1672/UBND-ĐTQH ngày 15/5/2019.

3. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính và Công văn số 4993/UBND-ĐTQH ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh.

Công văn số 2802/UBND-ĐTQH

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech