Tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Tuyên truyền, phổ biến

Tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

02/06/2019 17:31:03

Ngày 23/04/2018, Bộ Tài chính có Công văn số 4777/BTC-ĐT về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2018, từ tình hình tổng hợp công tác quyết toán dự án hoàn thành Bộ Tài chính đã đề nghị các Bộ ngành trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và UBND các tỉnh đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán vốn đầu tư và thực hiện nghiêm chế độ lập báo cáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quyết toán dự án hoàn thành; Kiên quyết xử lý nhanh, giảm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành hằng năm.

Ngày 20/5/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1721/UBND-ĐTQH về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.    Đối với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư công trình, các Ban quản lý dự án:

- Rà soát, kiểm tra tính chính xác của các số liệu báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là các số liệu về tổng mức đầu tư, giá trị phê duyệt quyết toán và vốn đã thanh toán cho các dự án được tổng hợp trong các báo cáo.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về quyết toán dự án hoàn thành (chậm lập, chậm nộp báo cáo quyết toán và chậm thẩm tra phê duyệt báo cáo quyết toán). Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của cá nhân, tổ chức thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018. Kiên quyết xử lý nhanh, giảm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành hằng năm.

- Trên cơ sở kết quả quyết toán dự án hoàn thành, xác định công nợ báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán trong kế hoạch năm 2019, không để nợ đọng.

- Áp dụng các chế tài xử lý đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành đối với các nhà thầu có vi phạm về quyết toán dự án hoàn thành như: công khai danh sách các nhà thầu vi phạm về thời gian lập báo cáo quyết toán, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

 - Lập báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành do đơn vị mình quản lý theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018; trong đó lưu ý:

+ Đối tượng tổng hợp báo cáo: chỉ tổng hợp báo cáo các dự án đã hoàn thành; không tổng hợp báo cáo các hạng mục hoàn thành.

+ Mẫu biểu báo cáo: đảm bảo đúng các chỉ tiêu báo cáo quy định tại mẫu số 11/QTDA và mẫu số 12/QTDA ban hành theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính.

+ Thời gian gửi báo cáo đến cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán: báo cáo 6 tháng gửi chậm nhất ngày 10 tháng 07 hằng năm; báo cáo năm gửi chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm sau.

2. Đối với cơ quan thẩm tra quyết toán, lập báo cáo tổng hợp quyết toán:

- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện công tác thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

- Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh trong việc giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc lập, thẩm định quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018.

- Tham mưu UBND cùng cấp áp dụng các chế tài xử lý đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành đối với các chủ đầu tư vi phạm như: công khai danh sách các chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán dự án hoàn thành; Các dự án có sự chênh lệch lớn giữa giá trị quyết toán với tổng mức đầu tư của dự án, bố trí vốn cho các công trình đã hoàn thành; Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, xử phạt đối với hành vi chậm lập hồ sơ quyết toán theo quy định.

 - Thực hiện công tác báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng và hằng năm đảm bảo thời gian và đầy đủ các nội dung theo đúng yêu cầu quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính; trong đó, nêu rõ tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, nguyên nhân chậm quyết toán, các biện pháp đã thực hiện, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan; báo cáo rõ những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất giải pháp khắc phục và kiến nghị để tham mưu UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp giải quyết.

Công văn số 1721/UBND-ĐTQH

Ban biên tập Sở Tài chính.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech