Nâng mức cho vay và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh

Tuyên truyền, phổ biến

Nâng mức cho vay và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh

20/03/2019 16:30:24

Từ ngày 01/3/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay, thời hạn cho vay hộ cận nghèo được nâng từ 60 tháng lên 120 tháng.

Để triển khai quyết liệt Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2019 và Công văn số 866/NHCS-TDNN ngày 22/02/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa;

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 826/UBND-KGVXNV về việc nâng mức vay và thời hạn cho vay; theo đó, để tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đoàn thể triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện đến mức tối đa cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn, đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Phòng giao dịch cấp huyện tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, báo Bình Thuận để tăng cường công tác đưa tin.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng giao dịch cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác, triển khai cho vay đúng quy định; chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND cấp xã phối hợp hội, đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề,… Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn khi đến hạn.

- Các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

- Các hội, đoàn thể tỉnh chỉ đạo các cấp hội trực thuộc phối hợp NHCSXH nơi cho vay; UBND cấp xã thực hiện tốt các nội dung, chương trình tín dụng chính sách có liên quan.

Công văn số 826/UBND-KGVXNV

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech