Triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

15/08/2019 09:26:20

 Ngày 25/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết y sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; theo đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về phương án phân bổ vốn tại điểm a và điểm c, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 8 năm 2019.

Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐND

Ban biên tập Sở Tài chính.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech