Bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đo

Tuyên truyền, phổ biến

Bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đo

24/02/2019 10:24:33

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 103/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020; theo đó:

1. Bổ sung 67 thôn đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chia tách, thành lập mới (cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này).

2. Phê duyệt 104 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn của Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (cụ thể tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này).

3. Điều chỉnh danh sách xã thuộc khu vực III, khu vực II, Khu vực I của 24 xã đã được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ do bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sáp nhập, chia tách, thành lập mới, gồm: 02 xã từ xã khu vực II sang khu vực I và 22 xã từ xã khu vực II sang khu vực III (cụ thể tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định này).

Các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I được phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quyết định này được hưởng các chính sách hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Các thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn nêu tại Phụ lục III của Quyết định này thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với thôn đặc biệt khó khăn kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech