Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 22/2/2017 của UBND tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến

Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 22/2/2017 của UBND tỉnh

27/06/2019 17:08:07

Ngày 30/05/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về việc Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 22/2/2017 của UBND tỉnh về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 22/2/2017, cụ thể như sau:

1.      Bổ sung, điều chỉnh các bước để thực hiện một dự án đầu tư.

2.      Bổ sung, điều chỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên, dự án có trong quy hoạch và nhiều nhà đầu tư đăng ký tham gia, dự án nằm trong Cụm công nghiệp (chưa có chủ đầu tư hạ tầng).

3.      Điều chỉnh, bổ sung quy định xem xét, giải quyết đăng ký đầu tư đối với dự án chưa có trong quy hoạch.

4.      Bổ sung, điều chỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

5.      Điều chỉnh cấp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

6.      Điều chỉnh về giãn tiến độ đầu tư, triển khai thực hiện đầu tư.

7.      Bổ sung thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư; trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế; dự án đầu tư theo bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài.

8.      Bổ sung thủ tục nộp, cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

9.      Điều chỉnh về chấm dứt hoạt động dự án, Thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

10.    Điều chỉnh trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà đầu tư; trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư; Bãi bỏ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh; bổ sung trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; điều chỉnh trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

11.    Điều chỉnh chế độ thông tin báo cáo của sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và Nhà đầu tư.

Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết các điều khoản nêu trên cụ thể kèm theo quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/05/2019 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/6/2019.

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

Ban biên tập Sở Tài chính.

 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech