Tuyên truyền nội dung công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị

Tuyên truyền, phổ biến

Tuyên truyền nội dung công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị

17/04/2019 09:44:22

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) điều chỉnh những quyền cơ bản của con người thuộc phạm trù các quyền dân sự, chính trị. Các bên tham gia ký kết sẽ phải tôn trọng các quyền dân sự và chính trị của từng cá nhân, bao gồm quyền sống, quyền tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do hội họp, quyền bầu cử và quyền được xét xử bình đẳng và theo đúng trình tự pháp luật... ICCPR gồm 6 phần, 53 điều  có hiệu lực từ ngày 23/3/1976 với những nội dung cơ bản sau đây:

- Lời nói đầu gồm 5 đoạn.

- Phần I gồm Điều 1 về quyền tự quyết.

- Phần II, từ Điều 2 đến Điều 5, quy định về nguyên tắc bình đẳng, tạm đình chỉ các quyền trong tình trạng khẩn cấp và không được lạm dụng các quy định của Công ước.

- Phần III, từ Điều 6 đến Điều 27, quy định về các nội dung của các quyền dân sự (quyền sống, quyền không bị tra tấn, quyền không bị bắt làm nô lệ… ); các quyền chính trị (quyền hội họp, quyền lập hội, quyền tham gia đời sống chính trị) và một số quyền của trẻ em, quyền của người thiểu số. Đây là phần chứa đựng những nội dung quan trọng nhất, trong đó bao gồm các quy định về nội hàm của các quyền dân sự và chính trị.

- Phần IV, từ Điều 28 đến Điều 45, quy định về thành lập, cơ cấu, tổ chức và hoạt động của HRC – cơ quan có nhiệm vụ giám sát việc thi hành Công ước.

- Phần V, gồm Điều 46 và Điều 47, quy định về việc giải thích Công ước không được làm phương hại đến các quy định của Hiến chương Liên hợp quốc và quyền của các dân tộc trong việc quyết định về tài nguyên của mình.

- Phần VI, từ Điều 48 đến Điều 53, quy định về việc ký kết, gia nhập, phê chuẩn, sửa đổi và hiệu lực của Công ước.

Việt Nam đã gia nhập ICCPR ngày 24/9/1982.  Kể từ khi Việt Nam gia nhập ICCPR, Bộ Ngoại giao là cơ quan được giao làm đầu mối thực hiện Công ước này. Hai báo cáo quốc gia trước đây của Việt Nam do Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng. Tuy nhiên, đến năm 2013, nhiệm vụ làm đầu mối triển khai thực hiện Công ước được chuyển giao từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Tư pháp.  Hiện Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng báo cáo quốc gia lần thứ ba về thực thi Công ước.

Tại Kế hoạch số 1097/KH-UBND ngày 29/3/2019 về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho các bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

Tệp đính kèm

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech