Công văn số 3378/UBND-ĐTQH ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến

Công văn số 3378/UBND-ĐTQH ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

20/09/2019 09:57:46

Thực hiện Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5934/BKHĐT-TH ngày 22/8/2019 và Công văn số 6031/BKHĐT-TH ngày 27/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ngày 09/9/2019 UBND tỉnh có Công văn số 3378/UBND-ĐTQH về thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; trong đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án; thực hiện rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.  Đến ngày 25/9/2019, trường hợp sở, ngành, địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2019, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh vốn giữa các sở, ngành, địa phương. Đối với các dự án đến ngày 25/9/2019 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2019 thì không bố trí kế hoạch vốn năm 2020 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2019.

Cũng tại văn bản này; UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của Pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư không rà soát điều chỉnh theo chỉ đạo, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh, giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế; đồng thời xem xét việc tiếp tục giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đối với các dự án khác đối với các dự án không đáp ứng tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Công văn số 3378/UBND-ĐTQH

Ban biên tập Sở Tài chính.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech